BJB Šumperk

Vyznání víry

O Bibli

Základem, měřítkem a autoritou naší víry a života je Bible: 66 knih Starého a Nového zákona, napsané Boží slovo, inspirované Duchem svatým. Mimo Písmo svaté neuznáváme žádné doplňky, které by měli stejnou vážnost a autoritu.

Mt 5/17-18, 2Tm 3/16, 2Pt 1/ 21

O Boží trojici

Věříme v jediného Boha, stvořitele nebe i země, který se zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý. Tyto tři osoby téže podstaty tvoří dokonalou jednotu.

Gn 1/26, Dt 6/4, Mt 28/19, 3/16-17, J1/1-3, 1/18, Sk 5/3-4, 1K 8/6, Žd 1/1-8

O Bohu Otci

Věříme, že věčný Bůh Otec, je svrchovaný vládce celého stvoření. Je spravedlivý a svatý, milosrdný a milostivý, láskyplný a věrný. Bůh je Otcem v pravdě těm, kteří se stanou Božími dětmi skrze víru v Ježíše Krista. Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Gn 1/1, J 1/12, Ř 8/14-1, 1Tm 2/2-4

O Ježíši Kristu

Věříme v jediného Božího Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který se stal člověkem, byl počat z Ducha svatého, narodil se z panny Marie a žil bezhříšným životem. Byl ukřižován za Pontia Piláta, umřel a byl pohřben. Třetího dne byl vzkříšen, vystoupil na nebesa, usedl po pravici Boha Otce, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Zvítězil nad všemi mocnostmi zla, stal se Pánem nebe a země, je hlavou své církve a jako jediný prostředník mezi Bohem a člověkem se přimlouvá za ty, kteří v něj věří.

Mt 1/18, Mk 16/19, J 1/1, 14, 3/16, 19/15-16, 1K 15/4,14,20, 2K 5/21, Ef 1/20-22, Fp 2/9-11, Ko 1/20, 1Tm 2/5, 2 Tm 4/1, 1J 2/11, 4/9

O Duchu svatém

Věříme, že Bůh poslal Ducha svatého, který usvědčuje svět z hříchu. Vede lidi k pokání a víře v Krista a tak z nich činí nová stvoření. Znovuzrození se projevuje láskou k Bohu a lidem, nesením ovoce Ducha a odmítáním hříchu. Po znovuzrození jsou věřící Duchem svatým naplňováni a zmocňováni k životu s Bohem a dostávají dary k účinné službě v církvi i ve světě.

Sk 2/33, J 3/5-8, 16/8, Ř 8/2, 12/6, 1K 12/4-11, 2K 5/17, Ga 5/22, Ef 4/11-12, 5/19, 2Tm 2/6-7, Tt 3/5,

O stvoření

Věříme, že Bůh stvořil svým slovem nebesa a zemi se vším co je v nich, svět viditelný i neviditelný. Vše, co Bůh stvořil bylo dobré. Věříme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu, aby žili s Bohem a moudře spravovali zemi.

Gn 1/26-27, 2/15-17, Ex 20/11, Ž 33/6, Ko 1/16

O člověku a hříchu

Věříme, že na počátku byl člověk svobodný s možností volby. Avšak již v ráji podlehl satanovu pokušení, zhřešil neposlušností a ztratil blízký vztah s Bohem a s tím i neporušenost, k níž byl původně stvořen. V důsledku toho se všichni lidé rodí s hříšnou přirozeností, která je vede k porušování Božího zákona. Proto jsou vydáni Božímu soudu a věčné smrti jako mzdě hříchu.

Gn 2/15-17, 3/1-24, Ř 3/23, 5/12, 17, 6/23, 1K 15/21-22

O spasení

Věříme, že obnovení vztahu s milujícím Bohem je možné jedině skrze oběť Ježíše Krista, který zemřel na kříži za naše hříchy. Tento dar Boží milosti je záchranou od věčné smrti. Všichni, kteří opouští své hříchy, přijmou a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele se stávají Božími dětmi. Přijímají od Boha ospravedlnění, jistotu spasení a věčný život. Děje se tak jedině vírou v Ježíše Krista.

Sk 4/12, Ř 3/21-26, 10/9, Ga 2/16, 3/11-14, Ko 1/20, 22-26, Ef 2/8-10, 1Pt 3/18, 1 J 4/10

O církvi

Věříme, že církev je společenství všech věřících, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a mají Ducha Svatého. Tato obecná církev se viditelně projevuje jako místní společenství věřících (sbory). Církev je Boží rodina, Kristovo tělo, jehož hlavou je sám Ježíš Kristus. Je povolána ke společnému životu s Bohem, vzájemnému společenství mezi sebou a ke svědectví světu slovem i skutkem. V ní se vzájemně budují svými dary, povzbuzují a napomínají, slouží si a podřizují se ustanoveným starším a jedni druhým.

Mt 16/18, Sk 2/41-42, 9/31, 1K 16/1, Ef 1/21-23, 4/15-16, 5/21-27, Ko 1/18, Žd 10/24-25, 13/17

O křtu a Večeři Páně

Věříme, že křest se provádí na vyznání své víry ponořením věřícího do vody ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Křtem se ztotožňujeme se smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista a svědčíme, že jsme zemřeli hříchu a začali žít novým životem.

Věříme, že v účasti na večeři Páně si skrze chleba a víno připomínáme smrt Ježíše Krista a zvěstujeme jeho druhý příchod. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí a vyznání hříchů.

Mt 28/19-20, Mk 16/16, J 6/48-63, 13/1-17, Ř 6/3-11, 1K 10/16-17, 11/23-29,

O manželství a rodině

Věříme, že manželství je ustanoveno od Boha k vzájemné pomoci mezi mužem a ženou, k rozmnožení lidského pokolení a k zamezení smilstva. Manželství je celoživotní spojení jednoho muže a jedné ženy, pokud jeden z nich nezemře. Věříme, že křesťané mají vstoupit do manželství jen s dalšími křesťany, aby byl Bůh základem jejich svazku.

Muž a žena jsou si před Bohem rovni. Muž má milovat, vést a pečovat o svou ženu a děti. Žena má ctít svého muže a podřizovat se jeho vedení. Děti mají ctít své rodiče.

Gn 2/18-24, Mt 19/4-9, 1 K 6/16, 7/2,9,39, 9/5-6, Ef 5/21-33

O následování

Věříme, že Ježíš Kristus přikázal všem věřícím, aby ho následovali – hlásali evangelium, činili učedníky, křtili je a učili je zachovávat vše, co Ježíš učil. Naplnění tohoto poslání vyžaduje, aby byly naše životy po všech stránkách podřízené tomu, který nás miluje a sám sebe za nás vydal. Našim cílem a touhou by měl být růst do podoby a plnosti našeho Pána Ježíše.

Mt 16/24, 28/18-20, Sk 1/7-8, Ř 12/1-2, Ga 2/19-20, Fp 3/7-8

O druhém příchodu

Věříme, že Ježíš Kristus přijde ve své slávě, aby ustanovil věčné Boží království. Věříme, že všichni Bohem ospravedlnění budou vzkříšeni k věčnému životu a bezbožní k soudu a věčnému trestu.

Mt 25/34,41,46, J 5/28-29, Sk 1/9-11, 1K 15/28, Fp 3/20, 1Te 1/10, 1Pt 4/13, Zj 19/6